Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Marcin Łągiewka

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Bytomiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 09:00
Cena wywoławcza: 10 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3373/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Drzymały
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie  Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka  Kancelaria  Komornicza  w Bytomiu zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc  w związku  z  art. 955 kpc,  że  w dniu 

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w  Wydziale  Cywilnym  Sądu Rejonowego w Bytomiu w sali nr: 230 odbędzie się

 

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: 41-902 Bytom, ul. Drzymały 2/11,

księga wieczysta: nr KA1Y/00035190/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bytomiu,

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 500,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości  10%  ceny  oszacowania  nieruchomości,  tj. 1 400,00 zł.

 

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia  może być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny, wskazany przez komornika sposób.

 

Komornik wskazuje jako preferowany sposób wniesienia rękojmi wpłacenie wymaganej kwoty, najpóźniej na dwa dni przed licytacją na konto komornika

60 1050 1445 1000 0023 0270 4081 ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Krakowie.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godzinach od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem kancelarii komornika, zaś akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w sekretariacie  Sekcji do Spraw Cywilnych i Egzekucyjnych (pokój 232) w godzinach pracy sądu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.