Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,2380 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 10:30
Cena wywoławcza: 381 525,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 553/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Skała
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w  sali nr B-125 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skała 31 obręb ewidencyjny Skała-Wieś działka nr 646 o pow. 0,2380 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku, stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych zs. w Skale o numerze KR2P/00014226/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 508 700,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 381 525,00 zł  (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy  komornika, prowadzony  w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

nieruchomość można oglądać  w dniu  30.11.2016 r. w godz. 13:00 do 14:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 8.12.2016 r.   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły  powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.