Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel

ogłasza licytację na Udziały w lokalu niemieszkalnym o pow. 407,41 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:30
Cena wywoławcza: 1 147 378,44
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 11501/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bratysławska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy  Natalia Gretschel Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali D-117 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA


nieruchomości w postaci: udziały wynoszące 18710/40741 i 5097/40741 części w lokalu niemieszkalnym nr 7 o pow. 407,41 m2;

położonej w: Kraków, przy ul. Bratysławskiej 2,

stanowiącej współwłasność dłużnika: (…)

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00314841/6 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Udziały w przedmiotowej nieruchomości  oszacowane są na łączną kwotę: 1 721 067,66 zł, w tym:

- udział wynoszący 18710/40741 części został oszacowany na kwotę: 1 352 592,87 zł,

- udział wynoszący 5097/40741 części został oszacowany na kwotę: 368 474,79 zł.

Podane kwoty zawierają podatek VAT.

Przedmiotowe udziały stanowią zorganizowaną całość gospodarczą w lokalu nr 7.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 147 378,44 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 172 131,00 zł, najpóźniej  w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika o nr: 

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 1.12.2016 r. w godz. 15:00-15:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na co najmniej trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii Komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.