Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny łącznej powierzchni użytkowej 54,99 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:15
Cena wywoławcza: 50 866,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1282/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jana Barona
Miasto: Lewin Brzeski
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00025640/1

ICo 969/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:15

 

 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony pod adresem: 49-340 Lewin Brzeski, Łosiów, ul. Jana Barona 3/2 w budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 54,99 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00025640/1. Z własnością lokalu związany jest udział w 2500/10000 częściach, w prawie własności działki nr 1/37 z mapy 3 obrębu 0126 Łosiów, stanowiącej teren zabudowany obszaru 0,1064 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW nr OP1B/00024904/3.

Suma oszacowania wynosi 76 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 866,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 630,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu, ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.