Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie o pow. 78,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 09:30
Cena wywoławcza: 283 066,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 207/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rozrywka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w  sali nr B-138 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 40 o pow. 78,00 m2,  położonego w  Krakowie, przy  ul. Rozrywka 24, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie i dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  dla  Krakowa-Podgórza w Krakowie  urządzona jest  księga wieczysta  nr KR1P/00372286/1.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 424 600,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery  tysiące sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 283 066,67 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 67/100zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy  komornika, prowadzony  w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Lokal mieszkalny nr 40 można oglądać  w dniu  1.12.2016 r. w godz. 14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 9.12.2016 r.   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły  powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.