Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż

ogłasza licytację na Działka nr ew. dz. 331/2 o pow. 0,0721 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 08:00
Cena wywoławcza: 191 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 537/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Marcinkowicka
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 8:00

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, sala nr 118, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntową nr ew. dz. 331/2 o pow. 0,0721 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 206,80 m2, położonej przy ul. Marcinkowickiej w Nowym Sączu, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00086933/8,

będącej własnością dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 255 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 191 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 25 500,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88