Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 49,93 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 09:00
Cena wywoławcza: 60 466,67
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 595/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Boh. Monte Cassino
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00031205/5

ICo 148/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Boh. Monte Cassino 2/7 ulokowany na 4 kondygnacji budynku. Lokal obejmuje: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 49,93 m2, oraz przynależną piwnicę o powierzchni 8,70 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00031205/5. Z własnością lokalu związany jest udział w 104/1000 częściach w prawie własności działki nr 416 z mapy 6 obrębu 1102 Centrum, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0335 ha i we współwłasności wspólnych części budynku posadowionego na tej działce, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą KW nr OP1B/00029637/5.

 

Suma oszacowania wynosi 90 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     60 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 070,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.