Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 25,08 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:30
Cena wywoławcza: 56 475,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2158/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stefana Grota-Roweckiego
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO  LOKALU MIESZKALNEGO

NR KW OP1B/00045013/3

 

ICo 1874/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Stefana Grota-Roweckiego 2/11, mieszczący się na 4 kondygnacji budynku wielorodzinnego nr 1-6,  w Brzegu, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.

Lokal obejmuje: 1 pokój, kuchnię, łazienkę z WC i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 25,08 m2. Właściciel prawa do mieszkania korzysta na wyłączność z piwnicy o powierzchni 4,03 m2. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00045013/3.

Suma oszacowania wynosi 75 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 475,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 530,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.