Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek

ogłasza licytację na Lokal

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 12:00
Cena wywoławcza: 163 650,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2230/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kolista
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

17 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach przy ul. Kolistej 33/24, stanowiącej własność dłużników: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00048235/6.

Z prawem odrębnej własności lokalu związany jest udział 174/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do wyłącznego użytku właścicieli lokalu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 218 200,00 zł.

Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 163 650,00 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 21 820,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski SA Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982.

 

Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział I Cywilny – Sekcja Egzekucyjna w ciągu 7 dni  przed wyznaczonym terminem licytacji nieruchomości. Operat szacunkowy nieruchomości znajduję się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.