Komornik Sądowy przy SR w Tarnobrzegu Diana Ciba

ogłasza licytację na Działki w Chmielowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-01 09:20
Cena wywoławcza: 33 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 479/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Chmielów
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 grudnia 2016 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…) składającej się z działek ewidencyjnych numer 25, 797/3, 872 i 873 położonych w miejscowości Chmielów, gmina Nowa Dęba, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00044513/0.

Działka nr 25 ma powierzchnię 0,32 ha, porośnięta drzewostanem liściastym – głównie brzoza, osika w wieku ok. 30 lat. Działki nr 797/3 o powierzchni 0,05 ha, 872 o powierzchni 0,31 ha i 873 o powierzchni 0,05 ha: zlokalizowane są w północno-wschodniej części miejscowości Chmielów. Do działki nr 873 dojazd boczną drogą gruntową. Do działki nr 872 niezbędny jest przejazd przez bocznicę kolejową a następnie drogą gruntową ok. 300 metrów. Działki od strony południowej nieuprawiane, zachwaszczone, od strony północnej również otoczenie zachwaszczone, zakrzaczone, częściowo zadrzewione. Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Dęba uchwalone Uchwałą Nr XLVII/355/2002 z dnia 15.04.2002 r. Rady Miasta w Nowej Dębie przewiduje dla tych terenów funkcję – Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – dla działki ewidencyjnej nr 25. Pozostałe położone są na terenach upraw rolnych.

 

Suma oszacowania wynosi 50 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 33 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 060,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 815 19 55.