Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 56,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 14:00
Cena wywoławcza: 122 262,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 10004/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Braci Gierymskich
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00087945/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność dłużników (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonego w Słupsku przy ul. Braci Gierymskich 4/56 w Słupsku, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00087945/8. Powierzchnia lokalu wynosi 56,30 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 163 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 262,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 301,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

 

61 10204649 0000 7502 0008 6108,

 

rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.