Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Słupsku

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 13:00
Cena wywoławcza: 59 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 7380/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szymanowskiego
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00084144/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 13.00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Słupsku przy ul. Szymanowskiego 6b m. 3 (zgodnie z zapisem zawartym w dziale I księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości - ul. Szymanowskiego 6A-E/ 3W KL. 6B), dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SL1S/00084144/2, stanowiącego własność  (…), który własność przedmiotowej nieruchomości nabył po zajęciu od dłużniczki (…). Obecnie lokal pozostaje niezamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 79 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  59 700,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 960,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto  komornika w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

 

61 10204649 0000 7502 0008 6108,

 

rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.