Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka

ogłasza licytację na Działki zabudowane o pow. 0,9869  ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 12:30
Cena wywoławcza: 1 472 541,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 201/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zjazdowa - Graniczna
Miasto: Koszanowo
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 8 listopada 2016 r.  o godz. 12.30

 

  w sali nr 19 Sądu Rejonowego  w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki nr 478 o pow. 0,8409 ha i działki nr 244/22 o pow. 0,1460 ha, łączna pow. 0,9869 ha, na których znajduje się nieczynna stacja benzynowa zabudowana budynkiem mieszczącym salę sprzedaży, biuro bar i inne. Na terenie nieruchomości znajdują się 4 zbiorniki paliwowe podziemne o pojemności 50 m3 i 2 zbiorniki paliwowe, podziemne o pojemności 20 m3

położonej w Koszanowo, przy ul.  Zjazdowa - Graniczna gm. Śmigiel stanowiącej własność dłużnika:

(…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00015307/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1 963 388,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 1 472 541,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 196 338,80 zł.

Rękojmia winna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

 

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w dni powszednie na dwa tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z komornikiem tel.: (65) 512 71 67, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.