Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk

ogłasza licytację na Garaż os. Krakowiaków

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-24 10:10
Cena wywoławcza: 18 600,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 127/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Krakowiaków
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi Jacek Kluba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 listopada 2016 r. o godz. 10:10

 

w sali nr C-112 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny – garaż numer 7 w budynku nr 42A położonym na os. Krakowiaków w Krakowie-Nowej Hucie, obręb 50. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00165686/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 24 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 18 600,00 zł. Rękojmia wynosi: 2 480,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP Paribas Bank SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KMP 127/14 Krakowiaków 42A”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Od 01.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.