Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc

ogłasza licytację na Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-30 12:00
Cena wywoławcza: 45 917,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 517/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Morcinka
Miasto: Kraków 
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

30 listopada 2016 r. o godz. 12:00

Sala E-218 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział 1/2 w nieruchomości gruntowej nr działki 408, nr obrębu ewid. 3, o pow. 0,2934 ha położonej w Krakowie-Nowej Hucie, w okolicy ul. Morcinka i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00142153/9 i stanowi własność dłużnika (..). Działka o wymiarach prostokąta ok 18 m x 163 m. W planie zagospodarowania przestrzennego oznacza MW/MN (wielorodzinne, jednorodzinne do 8 m). Działka płaska, nieuzbrojona, pozostałości betonowej podstawy po słupie średniego napięcia, nie posiada dojazdu do działki, ogrodzenia.

Udział 1/2 ww. nieruchomości należący do (…) oszacowany jest na kwotę 68 876,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 45 917,33 zł.

 

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

63 8619 0006 0030 0325 8039 0001.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 16 listopada 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.