Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Niezabudowana działka 1755/2 o pow. 0,2894

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 09:30
Cena wywoławcza: 300 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3395/12 800/114
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zelczyna
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 8 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: zabudowana działka nr 130/1 o pow. 0,2800 ha, położona w: Zelczyna, stanowiąca własność dłużnika (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skawinie nr KR3I/00001853/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 400 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 300 000,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym w technologii tradycyjnej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.