Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zastępca Asesor Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk

ogłasza licytację na Działki o pow. 4,9329 ha i o pow. 8,1178 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-21 14:45
Cena wywoławcza: 496 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 586/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ostaszewo Wielkie
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk Asesor Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 listopada 2016 r. o godz. 14:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ostaszewo Wielkie, stanowiącej własność dłużnika: (…), Ostaszewo Wielkie 5, 06-126 Gzy,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/00014388/0;

stanowiącej: działki ewidencyjne o nr. 94/2 i 94/3.

Działka nr 94/2 o pow. 4,9329 ha zabudowana siedliskiem gospodarstwa rolnego. Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny o pow. 171 m2, budynek gospodarczy o pow. 175 m2, stodoła-obora o pow. 432 m2, garaż murowany o pow. 180 m2, obora murowana o pow. 105 m2.

Działka nr 94/3 o pow. 8,1178 ha użytkowana rolniczo.

Nieruchomość usytuowana zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego – zabudowa zagrodowa.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 662 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 496 875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 66 250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym (roboczym), tj. do dnia 18.11.2016 r. przelewem na rachunek komornika 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika do ww. dnia.  

 

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Wydziale I Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Nabywcą jedynie może zostać osoba wymieniona w art. 2.a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wartość służebności osobistych w Dziale III Księgi Wieczystej zostaje ustalona na kwoty:

(…): 19 700,00 zł,

(…): 12 200,00 zł.

Wobec (…) służebność wygasła wobec zgonu uprawnionego.