Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Nieruchomość we Wrocławiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 10:00
Cena wywoławcza: 7 806 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 749/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Purkyniego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00198115/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paulina Podgórska-Pawełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 228, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 4, 4A, 4B,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydzi Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00198115/3.

 

Suma oszacowania wynosi 10 408 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   7 806 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 040 800,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy osiemset złotych).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie Kancelarii Komornika mieszczącej się we Wrocławiu ul. Plac Solny 16 (budynek Starej Giełdy) czynnej w dniach pn., śr., czw. godzinach 8-16, wt. w godzinach 8-17, pt. w godzinach 8-15 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić tae na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddzi 1 we Wrocławiu

13 1020 5226 0000 6502 0371 0431 najźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawy oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać akta egzekucyjne do dnia 28.11.2016 r. w Kancelarii Komornika, od 29.11.2016 r. w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziału VIII Cywilnego przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu, sygn. akt VII Co 259/16. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornika pod numerem tel. (71) 337 54 74