Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zastępca Asesor Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk

ogłasza licytację na Działki o pow. 2,26 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-21 14:30
Cena wywoławcza: 332 313,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 345/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Pniewo, Lemany, Boruski Nowe
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk Asesor Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

sala nr 4 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej rolnej położonej w miejscowości Pniewo, Lemany, Boruski Nowe, gmina Zatory, celem dokonania działu spadku, stanowiących własność:

(…)

składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 16, 38, 55, 56, 76, 108 o łącznej pow. 2,26 ha położonych w Pniewie, gmina Zatory, z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3, 79, 163 o łącznej pow. 2,03 ha położonych w Lemanach, gmina Zatory oraz działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 150, 184 o łącznej pow. 0,40 ha położonych w Borsukach Nowych, gmina Zatory.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 443 085,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 332 313,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 44 308,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym (roboczym), tj. do dnia 18.11.2016 r. przelewem na rachunek komornika. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika do ww. dnia.  

Nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomość może zostać nabyta przez osobę określoną w art. 2a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.