Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Działka o pow. 863 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 08:00
Cena wywoławcza: 200 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1495/15i inne
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 8:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej dłużnika oznaczonej w ewidencji gruntów nr 921 o pow. 863 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 217,74 m2 oraz budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Góra przy ul. Żeromskiego nr 18 i nieruchomości gruntowej dłużnika oznaczonej w ewidencji gruntów nr 532 o pow. 0,3011 ha, położonej w miejscowości Góra. Powyższa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00072734/0 oraz stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 200 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do dnia 22.11.2016 r., na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: "rękojmia do sprawy: KM 1495/15 i inne". Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22