Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-28 13:10
Cena wywoławcza: 208 512,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3502/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jana Kurczaba
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 listopada 2016 r. o godz. 13:10

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-28 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokalu mieszkalnego opisanego jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 59, położonego w Krakowie-Podgórzu przy ul. Jana Kurczaba 12, stanowiącego własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o nr KR1P/00338454/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 278 017,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemnaście złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 208 512,75 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych 75/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27 801,70 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset jeden złotych 70/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21.11.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.