Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 74,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 12:20
Cena wywoławcza: 340 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1232/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rezedowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 12:20

 

w  sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako: lokal mieszkalny nr 48 własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Krakowie przy ul. Rezedowej 2 wpisany do rejestru lokali własnościowych Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestycje” zs. w Krakowie i dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00356854/6.

Lokal o powierzchni 74,70 m2, położony na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 454 400,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100 PLN).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 340 800,00 zł  (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, wyłącznie  na rachunek urzędowy  komornika, prowadzony  w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001,

przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać  w dniu  3.11.2016 r. w godz. 14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły  powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.