Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 2,3771 ha

 
Data i godzina: 2016-11-14 10:00
Cena wywoławcza: 1 821 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1627/12
Położenie nieruchomości:
Miasto: Długie
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00015834/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

14 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy Strzelce Krajeńskie, ul. Rynek 2-3 w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Czereśniowej, w obrębie miejscowości Długie. gm. Strzelce Krajeńskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00015834/1.

 

Przedmiotowa nieruchomość to działka nr 4/1 o powierzchni 2,3771 ha, której zabudowę stanowią: budynek wybudowany jako hotel, ale niewykończony, potem poddany częściowej przebudowie wnętrz i adaptacji na budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonymi 45 apartamentami, budynek wielofunkcyjny (administracyjno-socjalno-restauracyjny) o powierzchni netto 953,6 m2, budynek stacji transformatorowej (stacja czynna), utwardzone place, podjazdy, chodniki, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, nieruchomość położona jest w terenie określonym jako obszary komercyjnych usług turystycznych i obszaru chronionego krajobrazu.

 

Suma oszacowania: 2 428 000,00 zł.

Cena wywołania: 1 821 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 242 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika).

 

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454.