Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1313 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 10:30
Cena wywoławcza: 3 547,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 164/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Halickie
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XIV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej z drzewostanem składającej się z działki o nr 388 o pow. 0,1313 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012-Halickie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00114857/2, należącej do dłużnika (…).

 

Suma oszacowania wynosi 4 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 547,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 473,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 3.11.2016 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66