Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,1453 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 10:45
Cena wywoławcza: 216 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 714/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Olszanica
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 10:45

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działki nr 881/1 o pow. 0,1453 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 228,80 m2, stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Olszanicy, powiat leski, nr 208B, w użytkowaniu wieczystym dłużniczki: (…),

będącej jednocześnie właścicielką budynku,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00028074/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 324 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 216 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 32 400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr

 

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94