Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,67 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 09:00
Cena wywoławcza: 39 203,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 685/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łęg Tarnowski
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

8 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…), opisanej jako:

 

działka rolna nr 335 o pow. 1,67 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00059341/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 52 270,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 39 203,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40