Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-15 14:00
Cena wywoławcza: 162 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 416/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bajeczna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

15 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w  sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 97,  położonego w  Krakowie, przy  ul. Bajecznej 1, należące do: (…), będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota Dąbie zs. w Krakowie.

Ww. ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 216 000,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy 00/100 PLN).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 162 000,00 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 PLN).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy  komornika, prowadzony  w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Lokal mieszkalny nr 97 można oglądać  w dniu  9.11.2016 r. w godz. 14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły  powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.