Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski

ogłasza licytację na udziału do lokalu mieszkalnego w wysokości 3/4

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-24 12:20
Cena wywoławcza: 147 055,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 990/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Mickiewicza
Miasto: Białystok
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 października 2016 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 3/4 ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego, własnościowego  prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 76/3, należącego do dłużniczki (…). Wskazany lokal znajduje się na  pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku wielorodzinnego, w którego skład wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz przedpokój. Dla przedmiotowego prawa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00148244/9.

 

Suma oszacowania wynosi 196 073,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 055,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 608,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do  dnia 23.10.2016 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika).

 

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

 

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66