Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Jeleniej Górze

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 08:00
Cena wywoławcza: 174 990,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1674/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Małcużyńskiego
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc, ogłasza

 

PIERWSZĄ LICYTACJĘ NIERUCHOMOŚCI

 

lokal mieszkalny, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Małcużyńskiego 31/3, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1J/00077863/5.

 

Licytacja odbędzie się w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 8:00

 

w sali nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 233 320,00 zł. Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 174 990,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 23 332,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto, tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.