Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik

ogłasza licytację na Działka o pow. 8,0498 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-24 13:45
Cena wywoławcza: 13 650,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 85/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Hulskie
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu

 

24 października 2016 r. o godz. 13:45

 

w Sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 10/6 o powierzchni 8,0498 ha położonej w miejscowości Hulskie obręb nr 0011  gm. Lutowiska, stanowiącej wg rejestru gruntów: łąki trwałe, pastwiska trwałe, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, będącej własnością dłużniczki:

 

(…)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydz. Zamiejsc. w Ustrzykach Dln. nr KS2E/00035490/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 182 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 136 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18 200,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr:

 

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że nabywcą nieruchomości może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami) wyłącznie rolnik indywidualny.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94