Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,23 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 13:30
Cena wywoławcza: 217 950,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 966/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rożnowa
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej 1/2 części nieruchomości, składającej się z działki ewidencyjnej nr 34/2 o pow. 0,23 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. całkowitej 270,84 m2 (budynek o tradycyjnej, murowanej konstrukcji, składa się z kondygnacji parteru, poddasza i przyziemia) oraz budynkiem gospodarczym (budynek murowany o pow. 9,9 m2), położonej w miejscowości Rożnowa, gm. Wieliczka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądy Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00039145/8.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 290 576,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 217 950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 29 100,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.