Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik

ogłasza licytację na Działki, Koźmice Małe

 
Data i godzina: 2016-11-07 14:15
Cena wywoławcza: 13 400,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 620/14
Położenie nieruchomości:
Miasto: Koźmice Małe
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Koźmice Małe, gm. Wieliczka, składających się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 44 o powierzchni 0,2472 ha (działka o nieregularnym kształcie charakteryzująca się umiarkowanym spadkiem terenu, dostęp do drogi publicznej przez działkę ewid. nr 45),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 45 o powierzchni 0,5093 ha (działka o nieregularnym kształcie, w części wschodniej kształt działki silnie wydłużony, działka charakteryzuje się umiarkowanym spadkiem terenu, dostęp do drogi publicznej od strony wschodniej),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 46 o powierzchni 0,0327 ha (działka o regularnym kształcie i umiarkowanej szerokości o lekkim spadku terenu, przez obszar działki przechodzi utwardzony obszar wykorzystywany do celów komunikacyjnych, dostęp komunikacyjny do drogi publicznej od strony południowej), posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00040156/8 oraz KR1I/00015714/4.

Nieruchomość oszacowana jest:

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 44 oszacowana jest na kwotę: 203 174,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 45 oszacowana jest na kwotę: 368 886,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 46 oszacowana jest na kwotę: 20 035,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 44 wynosi: 135 450,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 45 wynosi: 245 950,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 46 wynosi: 13 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

 - za działkę ewidencyjną nr 44 wadium wynosi: 20 320,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 45 wadium wynosi: 36 900,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 46 wadium wynosi: 2 005,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

DO POBRANIA:

Dokumentacja fotograficzna