Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,5570 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 12:40
Cena wywoławcza: 355 334,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1504/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szkolna
Miasto: Kotórz Mały
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 12:40

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, sala 16, 45-368 Opole, Ozimska 60 A odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: 46-045 Kotórz Mały, ul. Szkolna, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00126971/1, stanowiącej grunt jako przedmiot prawa własności, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 60 z arkusza mapy 1, obręb 0077, Kotórz Mały, o powierzchni 0,5570 ha.

Na przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona budowa parterowego budynku mieszkalnego. Działka ma regularny kształt, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość jest bezpośrednio wyposażona w media, lub posiada tzw. „uzbrojenie w drodze” w następujące sieci: elektryczna niskiego napięcia i trójfazowa, wodociągowa z sieci miejskiej, kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze o różnych rodzajach przeznaczenia terenu oznaczonych jako: D-4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyposażeniem technicznym i obiektami towarzyszącymi.

 

Suma oszacowania wynosi 533 000,00 zł (brutto), a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 355 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 53 300,00 zł na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 1020 3668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.