Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,01 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 12:00
Cena wywoławcza: 11 666,66
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 10/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kwieciszowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc,  że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Kwieciszowice, gm. Mirsk, działka ewidencyjna nr 69/1 o powierzchni 1,01 ha, nieruchomość nie jest użytkowana rolniczo, porośnięta trawą.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk (Uchwała Rady Miejskiej Gminy Mirsk Nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006 r.) nieruchomość położona jest na obszarze terenów rolnych i użytków zielonych.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00022110/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  17 500,00 zł.  

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 oszacowania, tj. kwotę:  11 666,66  zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 1 750,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99