Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa, zabudowana – udział 1/2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 08:30
Cena wywoławcza: 226 066,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1506/09
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Daszyńskiego
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O II  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc ogłasza

 

DRUGĄ LICYTACJĘ

 

udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 699, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Daszyńskiego 4, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1J/00017449/9. Licytacja odbędzie się w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 339 100,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę  226 066,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie  33 910,00 zł. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj.

BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050

albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.