Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 14:00
Cena wywoławcza: 220 555,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 824/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Teligi
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Teligi 4/66 obr. 55, stanowiącej własność dłużnika: Łukasz Osadziński, ul. Teligi 4/66, 30-835 Kraków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o nr KR1P/00283443/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 294 074,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 220 555,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 29 407,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedem złotych 40/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.10.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.