Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury

ogłasza licytację na Działki wraz z zabudowaniami o pow. 339 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 12:30
Cena wywoławcza: 319 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1669/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lompy
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 204 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów ul. Lompy 19, stanowiącej własność dłużnika: (…), opisanej jako działka gruntu zabudowana o pow. 339 m2 (mieszkalnictwo jednorodzinne); budynek mieszkalny oraz pawilon usługowo-handlowy, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogów nr LE1G/00017377/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 319 500,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć (art. 962 § 1 kpc) rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 42 600,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3 Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy nr:

70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, mieszczącej się w Głogowie ul. Rynek 45/2-3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20